• To nieprawda! Potrzebuję Cię

     • Nowy spektakl Sceny Muzycznej już wkrótce  :-) 

      Teatr Scena Muzyczna ILO mimo kwarantanny pracuje zdalnie nad tegorocznym spektaklem filmowo-teatralnym "To nieprawda! Potrzebuję Cię"

      Tylko jeden dzień zdjęciowy dzieli nas od dopełnienia części "na ekranie" i... wiele dni spotkań nad tekstem i "ruchem scenicznym"... w gotowaści... czekamy...

     • Nauczanie zdalne w naszej szkole

     • Zarządzenie Pana Dyrektora Leszka Dytkowskiego w sprawie organizacji kształcenia na odległość  wraz            z załącznikami. 

      ZARZĄDZENIE z dnia 24 marca 2020 r.

      Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2019 poz.1148 z późn. zm.) w odniesieniu do  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19 z (DZ.U .2020 poz.493)  zarządzam co następuje:

       

      §1. Od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 wprowadzam zmianę organizacji  realizacji zadań szkoły polegającą na wykorzystaniu metod  i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

      §2. Zasady regulujące w pracę szkoły określa Instrukcja stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.

      §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020.

       

      Leszek Dytkowski

       

       

      Załącznik do Zarządzenia nr 1

      Dyrektora  I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

      w Rudzie Śląskiej

                                                                                                                                      

      Informacja o organizacji kształcenia na odległość

      w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem,
      przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID – 19

      I liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

        

      1.     Dyrektor informuje uczniów, rodziców/prawnych opiekunów uczniów w terminie  do 25 marca 2020r. o sposobie i trybie realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych w formie na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, elektronicznego dziennika                    i telefonów.

      2.     Lekcje odbywają się z wykorzystaniem dostępnych dla uczniów narzędzi online oraz komunikatorów.

      3.     W ramach współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami obowiązują następujące zasady:

      a)     wychowawcy klas odpowiedzialni są za kontakt z uczniami oraz ich rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez wymienione w pkt. 1 środki komunikacji,

      b)    każdy nauczyciel w ramach nauczanego przedmiotu/rodzaju zajęć, uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów, przygotowuje dla nich zadania i wysyła pakiet zadań i ćwiczeń,

      c)     nauczyciel określa sposób wykonania ćwiczeń/zadań, termin ich wykonania,       dobór narzędzi i materiałów, możliwe źródła ich pozyskania, 

      d)    przy ustalaniu terminu wykonania prac/ zadań należy uwzględnić możliwość pracy uczniów w ciągu całego dnia lub kilku dni, mając na uwadze warunki techniczne,

      e)     nauczyciel opracowując materiał uwzględnia czas jego wykonania, który nie powinien przekraczać 40 minut na jedną jednostkę lekcyjną,

      f)     zadania/ćwiczenia należy zaplanować na zasadzie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i tradycyjnych narzędzi takich jak zeszyt, podręcznik,

      g)    uczeń decyduje, kiedy wykona zlecone zadania dopasowując czas nauki do sytuacji rodzinnej, możliwości sprzętowych i swoich preferencji, jednak musi zmieścić się w ramach czasowych określonych przez nauczyciela.

       

      4.     W trakcie nauki na odległość ocenie może podlegać: aktywność, notatka, prezentacja,  zadanie, ćwiczenie, wypracowanie, test, quiz,  jak również kartkówka, sprawdzian lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu.

      5.     Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne i  nauczanie indywidualne ustalają formy pracy z uczniem i z rodzicami/prawnymi opiekunami.

      6.     Dokumentowanie procesu dydaktycznego odbywa się poprzez wpis tematu  w dzienniku elektronicznym. W zakładce frekwencja wpisu „ zwolniony’ lub „nieobecny’ dokonuje wychowawca na podstawie logowania lub kontaktu ucznia

            z wychowawcą w danym dniu,

      7.     Nauczyciel ma obowiązek weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Wiąże się to z analizą podstawy programowej i wyboru treści naprawdę koniecznych (materiał obowiązkowy zostaje ograniczony do minimum i wyraźnie określony  w kontakcie z uczniem). Materiał trudny do opanowania samodzielnie czy na odległość przez ucznia dzielimy na mniejsze części.

      8.     Nauczyciele, którzy nie mogą lub nie wyrażają zgody na prowadzenie zajęć                        na odległość na prywatnym sprzęcie elektronicznym mogą na czas  organizacji zdalnego nauczania  po uprzednim uzgodnieniu i zachowaniu środków bezpieczeństwa prowadzić zajęcia ze szkoły.

      9.     Uczniowie, którzy mają problem z dostępem do Internetu lub komputera zgłaszają ten fakt wychowawcy. W takim przypadku Dyrektor organizuje dla ucznia alternatywne formy przekazania materiałów do realizacji obowiązkowych zajęć. Informacja taka powinna dotrzeć do szkoły najpóźniej do 27 marca 2020r.

       

      Załącznik do Zarządzenia nr 2

      Dyrektora  I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

      w Rudzie Śląskiej

                                                                                                                                      

      Informacja o zmianach w organizacji kształcenia na odległość

      w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem,
      przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID – 19

      I liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

       

      1. Nauczyciele, którzy nie mogą lub nie wyrażają zgody na prowadzenie zajęć  na odległość na prywatnym sprzęcie elektronicznym mogą na czas  organizacji zdalnego nauczania wypożyczyć sprzęt ze szkoły. Możliwość wypożyczenia sprzętu maja również uczniowie za pośrednictwem rodziców.

      • Procedura udostępnienia sprzętu elektronicznego zakłada poinformowanie dyrektora szkoły o konieczności wypożyczenia, ustalenia terminu przekazania i sporządzenia notatki o wypożyczeniu.
      • Po zakończeniu zajęć organizowanych na odległość nauczyciel lub rodzic ucznia jest zobligowany zwrócić sprzęt elektroniczny w nienaruszonym stanie.

       2. Dyrektor , wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji  mogą podejmować czynności określone w przepisach dotyczących funkcjonowania Szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

      3.Przepis ust. 2 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.

      4.   W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych Szkoły.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Kocham Rudą Faunę 2020

     • W poniedziałek 27.01. rozpoczęliśmy w "Mickiewiczu" kolejną edycję międzyszkolnej akcji charytatywnej połączonej z edukacją humanitarną i ekologiczną młodzieży pod hasłem KOCHAM RUDĄ FAUNĘ. Akcja potrwa do walentynek. W tym roku ponownie przyłączyły się do nas szkoły: SP3, SP28, SP30, SP35 i SP41. 

      W ramach przedsięwzięcia odbędą się:

      1) zbiórka na rzecz naszego rudzkiego schroniska TOZ Fauna:

      Co zbieramy?

      - karmę ANIMONDA dla kotów i kociąt,

      - środki dezynfekujące (woda utleniona, Rivanol, Octenisept),

      - środki czystości (płyny, mleczka dezynfekujące, wiaderka, miotełki, gąbki);

      2) prelekcje w każdej biorącej udział w akcji szkole:

      W tym roku swój udział potwierdzili: p. Beata Drzymała-Kubiniok (prezes TOZ Fauna),  p. Oliwia Mgłosiek (lekarz weterynarii), p. Magdalena Michałek (behawiorysta COAPE), p. Barbara Klasik-Przychodzeń (trener psów i właścicielka „Piesełkowa”), p. Justyna Guzek (właścicielka salonu pielęgnacji dla zwierząt „Beethoven”) oraz studenci Koła Naukowego Praw Zwierząt Uniwersytetu Śląskiego. Tradycyjnie spotkania odbędą się w każdej biorącej udział w akcji szkole;

      3) warsztaty ekologiczne (upcyklingowe) tworzenia mat węchowych i innych zabawek dla zwierząt – I LO 8.02. (sobota) godz. 9.00-12.00. (przydadzą się: wycieraczki ażurowe, klej na gorąco, nożyczki, materiał (szczególnie polar), a także kartony, sznurki, tuby po chipsach…)

      4) Konkurs fotograficzny dla szkół podstawowych pod hasłem: „Walentynkowe zdjęcie mojego zwierzaka” (nagrody oraz wystawa w Urzędzie Miasta).

       

      Zachęcamy do udziału w akcji. Zapraszamy na warsztaty. Bardzo prosimy o pomoc w zbiórce wyżej wymienionych artykułów [EC].

      Przebieg akcji jest na bieżąco aktualizowany na Facebooku: Kocham Rudą Faunę.

      Kontakt:

      e.chromik@lo1mickiewicz.pl

       

     • Święto Patrona Szkoły

     •  

      Adam Mickiewicz urodził się 24.12.1798 roku. Data ta zobowiązuje, dlatego też tuż przed Bożym Narodzeniem obchodzimy w I LO Święto Patrona Szkoły.

      Tegoroczną uroczystość ku pamięci wieszcza, zainspirowaną oczywiście jego twórczością oraz okraszoną sporą dawką dobrego humoru, wraz z uczniami przygotowali poloniści. W podróż po „kraju lat dziecinnych”, „Świtezi wodach” i „stepach Akermanu” wybraliśmy się na skrzydłach i hulajnogach…

      Tradycyjnie, po części artystycznej, wręczono „Piernikowe serca” – nagrody dla nauczycieli i uczniów zaangażowanych w wolontariat, a zwieńczeniem akademii była uroczysta zmiana warty w Samorządzie Uczniowskim. [EC]

      fot. Wanessa Mrochem

     • Tydzień Kultury Uczniowskiej 2019

     •             „Podróż nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety.   W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się      w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca.”

      (R. Kapuściński, Podróże z Herodotem)                                                                

      11 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej rozpoczął się XXXI Finał Tygodnia Kultury Uczniowskiej – coroczna impreza „Mickiewicza”, w organizację której zaangażowana jest cała społeczność szkolna.  

      Podczas inauguracji wydarzenia pan Dyrektor przywołał powyższy cytat, fragment utworu Ryszarda Kapuścińskiego, który można uznać za wspólny mianownik dwóch bardzo istotnych elementów TKU. Słowa te nawiązują do tegorocznego hasła przewodniego, jakim była podróż – ta w sensie topograficznym, ale przede wszystkim metaforycznym, mentalnym oraz do specyfiki tego wydarzenia, zawsze będącego w pewnym sensie podróżą – per aspera ad astra – jej celem jest przygotowanie spektaklu, ale także zmierzenie się po drodze ze sztuką wielotworzywową, jaką jest teatr, a przede wszystkim z samym sobą.

      I tak od ponad trzech dekad.

      W tym roku uczniowie zaprezentowali kilkanaście niezwykłych historii, spośród których wyróżniono siedem i to właśnie je można było podziwiać na scenie MCK. Swoją obecnością zaszczycili nas: rodziny i przyjaciele artystów, przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty i lokalnych mediów. [EC]

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
   • (032) 2 481 601
   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
    ul. Adama Mickiewicza 15
    41-700 Ruda Śląska


    41-700 Ruda Śląska
    Poland
   • 64 1050 1331 1000 0022 6857 4643
  • Logowanie