• Deklaracja dostępności strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

    • Data publikacji strony internetowej: 10.09.2019r.

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej sekretariat@lo1mickiewicz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 248 16 01. 

    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Leszek Dytkowski.
    • E-mail: sekretariat@lo1mickiewicz.pl
    • Telefon: 32 248-16-01

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej
    • Adres: ul. Adama Mickiewicza 15
     41-700 Ruda Śląska
    • E-mail: sekretariat@lo1mickiewicz.pl
    • Telefon: 322481601

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Dostępność wejścia do budynku szkoły

    Wejście od ulicy Adama Mickiewicza (główne) – schody, drzwi otwierane ręcznie, kolejne schody, wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

    Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, jest dostępny bez barier architektonicznych.

    1. Dostępność korytarzy, schodów.

    Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy.

    Brak windy.

    1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

         4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

    Brak dostosowania.

    DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GUS

     

     

     

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
   • (032) 2 481 601
   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
    ul. Adama Mickiewicza 15
    41-700 Ruda Śląska


    41-700 Ruda Śląska
    Poland
   • 64 1050 1331 1000 0022 6857 4643
  • Logowanie