•  Regulamin wyjazdów szkolnych obowiązujący w I LO im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śl.

    1.     Warunki i sposób organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki oraz obowiązki kierownika i opiekunów grup reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
    25 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000).

    1. Warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. (Dz. U. Nr 57 z 1997r. poz. 358).
    2. Obowiązki uczestnika wyjazdu:

    -       znajomość celów poznawczo – dydaktycznych wyjazdu i uczestnictwo w ich realizacji;

    -       akceptacja programu i regulaminu wyjazdu (w formie pisemnej);

    -       znajomość i przestrzeganie Statutu i regulaminów szkoły, regulaminu wyjazdów, regulaminów miejsc zakwaterowania i innych;

    -       przestrzegania prawa kraju do którego wyjazd jest organizowany;

    -       przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania szkoły poza jej terenem,
    w szczególności:

    ·      zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu i jakichkolwiek innych środków odurzających;

    ·      przestrzegania godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania i w czasie podróży;

    ·      utrzymywania czystości w środku transportu oraz miejscu zakwaterowania;

    ·      przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny;

    ·      dbałość o utrzymywanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także troska
    o środowisko w trakcie pieszych wędrówek;

    ·      przestrzeganie zasad współpracy w zespole i pomocy koleżeńskiej;

    -       bezwzględne, poprzedzające wyjazd poinformowanie kierownika wyjazdu o ewentualnych chorobach (w szczególności przewlekłych), dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz
    o zażywanych lekach;

    -       nie pozostawianie bagażu bez opieki w miejscach publicznych;

    -       aktywne włączanie się w zajęcia organizowane przez opiekunów;

    -       zakaz samowolnego oddalania się od grupy, opuszczania miejsca zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna;

    -       dbałość o posiadanie i powierzone mienie oraz sprzęt będący własnością uczestnika lub stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych przez uczestnika ponosi sam uczestnik bądź jego prawni opiekunowie;

    -       w przypadku nieprzestrzegania regulaminu kierownik może podjąć decyzję o skróceniu wyjazdu dla uczestnika bądź wszystkich uczestników wycieczki i powrocie do szkoły;

    -       dostarczenie kierownikowi wyjazdu we wskazanym przez niego terminie zgody ustawowych opiekunów ucznia na udział w wyjeździe oraz ich oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lekarskiej w przypadku zaistniałej potrzeby;

    1. W wyjazdach o charakterze sportowo – rekreacyjnym (wyjazdy narciarskie, rajdy górskiej nizinne, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, rejsy żeglarskie i inne imprezy turystyki kwalifikowanej) nie mogą brać udziału osoby zwolnione z zajęć wychowania fizycznego i innych imprez sportowo – turystycznych;
    2.  W wyjazdach szkolnych nie mogą brać udziału osoby, których stan zdrowia bądź zdiagnozowana choroba stwarzają możliwość wystąpienia zagrożenia  życia uczestnika a udzielenie pierwszej pomocy wykracza poza możliwości opiekuna sprawującego opiekę w trakcie wyjazdu;
    3. w przypadku uczniów przewlekle chorych do zgody ustawowych opiekunów na wyjazd ucznia należy dołączyć opinię lekarza;
    4. W przypadku ograniczenia zwolnienia lub innych przypadkach decyzję o wyjeździe ucznia podejmuje dyrektor szkoły po konsultacji z lekarzem lub ustawowymi opiekunami ucznia na ich pisemny wniosek;
    5.   W przypadku konieczności używania specjalistycznego sprzętu ( narciarskiego, snowboardowego, alpinistycznego, do nurkowania itp.), który nie jest własnością szkoły za jego stan techniczny i spełniane wymogi bezpieczeństwa odpowiadają uczestnicy lub ich opiekunowie prawni.
    6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez uczestników wyjazdu zostaną wobec nich wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły włącznie z możliwością dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z udziału w dalszej części wyjazdu. W przypadku decyzji dyscyplinarnego usunięcia z wyjazdu opiekunowie prawni są zobowiązania do zorganizowania opieki na czas powrotu oraz pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów.
    7. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
    8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r. 

     

     

    Regulamin korzystania  z Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (Librus)

    w I LO im. A. Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

     

    1. System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce - dziennik elektroniczny służy do kontroli ocen ucznia oraz sprawdzenia jego frekwencji.
    2. Użytkownikami dziennika są nauczyciele, rodzice (opiekunowie prawni), uczniowie, dyrekcja szkoły, pedagog, psycholog, sekretariat.
    3. Każdy użytkownik otrzymuje (za potwierdzeniem) swój login i hasło, za pomocą którego ma bieżący dostęp do informacji o nieobecnościach i postępach w nauce swojego dziecka. Korzystając ze strony www.synergia.librus.pl, można zalogować się w dzienniku elektronicznym. Przy pierwszym logowaniu należy zmienić swoje hasło - powinno się składać  z 8 znaków w tym duża litera, mała litera, cyfra. Hasło musi być zmieniane co 90 dni w przypadku rodzica i ucznia oraz co 30 dni w przypadku nauczycieli.
    4. Żaden użytkownik  nie może udostępnić swojego hasła osobom postronnym. W przypadku utraty loginu lub hasła rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy w formie pisemnej. Po upływie tygodnia od daty zgłoszenia nowy login i hasło rodzic osobiście odbiera w sekretariacie.
    5. W dzienniku elektronicznym możemy uzyskać informację kiedy nastąpiła nieobecność lub spóźnienie na lekcję oraz informację o ocenach w postaci liczby uzyskanych punktów w stosunku do możliwych do uzyskania, a także procent uzyskanych punktów na semestr. Oceny mogą być opatrzone komentarzem.
    6. Usprawiedliwienia i zwolnienia rodzic (opiekun prawny) wypisuje w dzienniku elektronicznym. Rodzic (opiekun prawny) ma możliwość poinformowania wychowawcy
     o nieobecności w szkole swojego dziecka z podaniem przyczyny, wysyłając informację do wychowawcy ze swojego konta w dzienniku elektronicznym w terminie do 7 dni. Po trzech usprawiedliwieniach rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do kontaktu z wychowawcą
    7. Nauczyciele, wychowawcy, pedagog nie mają obowiązku przekazywania dokładnych informacji rodzicom/prawnym opiekunom uczniów poprzez korespondencję w dzienniku elektronicznym. Rodzic (opiekun prawny) powinien przyjść do szkoły w celu uzyskania wyczerpującej informacji, po ustaleniu terminu spotkania z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem.
    8. Każdy nauczyciel ma obowiązek wybrać spośród zaproponowanych własne kategorie ocen zgodnie z  potrzebami danego przedmiotu tak, aby dana kategoria była jednoznaczna dla nadzoru, rodziców/ opiekunów prawnych i uczniów. Oceny, jakie otrzymali uczniowie, muszą zostać wprowadzone niezwłocznie do dziennika elektronicznego najpóźniej do końca bieżącego tygodnia.
    9. Nauczyciel prowadzący zajęcia (w tym również zastępstwo) w danej klasie ma obowiązek w danym dniu wpisać w dzienniku elektronicznym temat lekcji oraz frekwencję (odnotowanie obecnych, nieobecnych, spóźnionych) uczniów na zajęciach.
    10. Nauczyciele zobowiązani są odnotować w dzienniku elektronicznym
    • w terminarzu klasy zaplanowane prace klasowe z wyprzedzeniem tygodniowym
    • propozycje ocen z zajęć edukacyjnych (nauczyciele) i zachowania (wychowawcy) zgodnie z terminami ustalonymi w WSO
    • nauczyciel prowadzący zajęcia międzyklasowe ma obowiązek do 3 września utworzyć swoje klasy wirtualne
    1. Wychowawca ma obowiązek:
    • do 15 września wprowadzić dane uczniów i rodziców,
    • na bieżąco zmieniać plan lekcji.
    1.  System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce – dziennik elektroniczny nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) z obowiązku kontaktu ze szkołą.
    2. Zebrania z rodzicami są obowiązkowe i odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły i przekazanym rodzicom w formie papierowej.

    Obowiązuje  od 1 września 2015 rok

     

     

    Regulamin korzystania z szafek szkolnych

    1. Postanowienia ogólne

    - szafki są własnością I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej;

    - szafka jest przeznaczona dla jednego lub dwóch uczniów w zależności od ilości wolnych szafek w dniu ich przydzielania;

    - szafki przydzielane są w formie losowania numerków przez uczniów, przed losowaniem uczniowie dobierają się w pary;

    - uczniowie korzystają z szafek przez cały okres nauki w szkole;

    - uczeń może korzystać z szafki przed i po lekcjach oraz w innym czasie za zgodą nauczyciela lub dyrekcji;

    - szafki służą do przechowywania obuwia, ubrań oraz innych przedmiotów, związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole;

    - uczeń, który korzysta z szafki zobowiązany jest do należytego jej użytkowania i poszanowania;

    2. Obowiązki użytkowników szafek

    - użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość;

    - niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji chemicznych, toksycznych, łatwopalnych, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, papierosów, e-papierosów oraz innych substancji zagrażających życiu lub zdrowiu;

    - uczeń obowiązany jest utrzymywać szafkę w czystości, nie powinien przechowywać w niej resztek żywności, napojów, brudnej odzieży, szklanych przedmiotów a obuwie powinno być w reklamówkach;

    - zabrania się wewnątrz i na zewnątrz szafki pisania, rysowania, przyklejania naklejek, plakatów, zdjęć itp.

    - sprawca uszkodzenia lub zniszczenia ponosi całkowity koszt naprawy lub zakupu nowej szafki;

    - przed oddaniem szafki powinna ona być opróżniona i wyczyszczona.

    3. Klucze i zasady ich użytkowania

    - Uczeń/uczniowie otrzymują klucz do szafki na początku nauki w szkole i wpłacają kaucję w wysokości ustalonej przez Radę Rodziców, wpłata jest potwierdzona kwitem KP;

    - w przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza uczeń ponosi koszt wykonania kopii a w przypadku zniszczenia zamka, szkoła dokonuje jego wymiany na koszt użytkownika;

    - uczniowie zabezpieczają swoje mienie pozostawione w szafkach poprzez ich zamykanie i niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom;

    - uczeń co najmniej tydzień przed ukończeniem szkoły powinien zwrócić klucz do szafki, otrzyma wówczas zwrot kaucji co potwierdzone jest kwitem KW.

     

    4. Kontrole i zasady ich przeprowadzania

    - szafka może być kontrolowana w każdej chwili na polecenie Dyrektora Szkoły w sytuacji otrzymania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych niniejszym regulaminem.

     

    5. Postanowienia końcowe

    - szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych;

    - nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie miało wpływ na obniżenie oceny z zachowania;

    - regulamin jest dostępny na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń;

    - regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2020r.

     

     

     

     

     

     

    REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

    I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

    im. ADAMA MICKIEWICZA

    W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

    wraz z ordynacją wyborczą

     

     

    Rozdział I:

    POSTANOWIENIA OGÓLNE


    § 1

    Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej.

    § 2

    Samorząd uczniowski, działający w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza    w Rudzie Śląskie, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej oraz niniejszego Regulaminu.


    Rozdział II:

    CELE DZIAŁALNOŚCI SU


    § 3

    Do głównych celów działalności SU należą:
    a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
    b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii
    i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
    c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
    i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
    d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
    e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
    f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców
    i innymi organami.

     

    Rozdział III:

    OPIEKUN SU


    § 4

    Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

    § 5

    Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
    a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
    b. inspirowanie uczniów do działania,
    c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.


    Rozdział IV:

    ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA

    .

    § 6

    Do wybieralnych organów SU należą:
    1. Rada Samorządów Klasowych.
    2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
    Ich kadencja trwa rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

    § 7

    Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
    a. identyfikują potrzeby uczniów,
    b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
    c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.
    Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

    § 8


    Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
    a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
    b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
    c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
    d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

     

    § 9

    Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
    a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
    b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
    c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
    d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły,
    e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.
    Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

    § 10

    Do kompetencji Zarządu SU należy:
    a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
    b. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
    d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
    Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

    § 11

    Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
    a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
    b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
    c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
    d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
    e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

    § 12

    Zarząd SU składa się z:
    1. Przewodniczącego SU,
    2. Zastępcy Przewodniczącego SU,
    3. Skarbnika.

     

    § 13

    Przewodniczący SU:
    a. kieruje pracą Zarządu SU,
    b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
    c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
    d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

     

    § 14

    Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

    § 15

    1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
    2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

     

    Rozdział IV:

    ORDYNACJA WYBORCZA

    § 1

    Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

    § 2

    Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym.

    § 3

    Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie
    i uczennice szkoły.

    § 4

    Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

    a.    stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiadają wszyscy uczniowie                i uczennice szkoły,

    b.    Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

     

     

    § 5

    1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza.
    2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić             z różnych klas.
    3. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego.

     

    § 6

    1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:

    a.    przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

    b.    weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,

    c.    poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w     

           wyborach,

    d.    czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej

    e.    przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,

    f.    przeprowadzenie wyborów,

    g.    obliczenie głosów,

    h.    sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,

    i.     przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.

    1. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
    2. W dniu wyborów Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

    § 7

    Zasady zgłaszania kandydatur na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego są następujące:

    1. Nauczyciele chętni do pełnienia funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją wolę do Uczniowskiej Komisji Wyborczej.

    § 8

    Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

    1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.
    2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.
    3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

    § 9

    Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

    1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
    2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala lub wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym.
    3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.
    4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z głosami.
    5. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.
    6. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego umieszczone są                   w kolejności alfabetycznej.
    7. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz jednego znaku X w polu po lewej stronie nazwiska kandydata na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
    8. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego lub na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

    § 10

    Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

    1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.
    2. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy liczeniu głosów.
    3. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego i Opiekunem, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

    § 11

    1. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.
    2. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

    § 12

    1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

     

    § 13

    1. Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:

    a.    rezygnacji,

    b.    końca kadencji,

    c.    ukończenia nauki w szkole.

    2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:

    a.    rezygnacji,

    b.    końca kadencji,

    c.    odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

    3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

    a.    w miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego - Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

    b.    w przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

    c.    w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Rada Samorządu Uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.


    Rozdział VI:

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE


    § 26

    1.Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

    2.Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.


    3. Niniejszy Regulamin został uchwalony i wchodzi w życie w dn. 01.09.2021r.

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
   • (032) 2 481 601
   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza 15 41-700 Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Poland
   • 64 1050 1331 1000 0022 6857 4643
  • Logowanie