•  

    Regulamin wyjazdów i imprez szkolnych obowiązujący

    w I Liceum Ogólnokształcącym

    im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

     

    § 1

    Krajoznawstwo i turystyka w szkole

     

    1. Publiczne szkoły mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę.

    2. Wycieczka szkolna jest jedną z form organizacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego młodzieży.

    3. Każde z organizowanych przez szkołę wyjść powinno być zaplanowane, mieć określone cele, być dostosowane do potrzeb wiekowych oraz intelektualnych uczestników.

    4. Dla uczniów liceum powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo – turystyczne na terenie macierzystego województwa, regionu geograficzno – turystycznego kraju.

    5. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych                    i pozalekcyjnych.

    6. Najważniejszymi celami towarzyszącymi organizacji wyjazdów uczniów poza szkołę są:

    a) poznanie kraju i jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

    b) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

    c) poznanie kultury i języka innych państw,

    d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

    e) upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy funkcjonowaniu rodzinnego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

    f) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie

    sprawności fizycznej,

    g) poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

    h) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,

    i) poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

    7. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

     

    § 2

    Organizacja i program wycieczki szkolnej

     

    1. Każdy wyjazd musi być należycie przygotowany pod względem programowym

    i organizacyjnym, a także omówiony ze wszystkimi uczestnikami w zakresie jego celu, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu oraz zachowania uczniów.

    2. Nie można zmieniać programu wycieczki bez wiedzy i zgody dyrektora.

    3. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

    4. W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

    5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach              i imprezach szkolnych, a ich organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

    6. W wyjazdach o charakterze sportowo-rekreacyjnym (wyjazdy narciarskie, rajdy górskiej nizinne, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, rejsy żeglarskie i inne imprezy turystyki kwalifikowanej) nie mogą brać udziału osoby zwolnione z zajęć wychowania fizycznego i innych imprez sportowo – turystycznych.

    7. W wyjazdach szkolnych nie mogą brać udziału osoby, których stan zdrowia bądź zdiagnozowana choroba stwarzają możliwość wystąpienia zagrożenia życia uczestnika, a udzielenie pierwszej pomocy wykracza poza możliwości opiekuna sprawującego opiekę w trakcie wyjazdu.

    8. W przypadku uczniów przewlekle chorych do zgody ustawowych opiekunów na wyjazd ucznia należy dołączyć opinię lekarza.

    9. W przypadku ograniczenia zwolnienia lub innych przypadkach decyzję o wyjeździe ucznia podejmuje dyrektor szkoły po konsultacji z lekarzem lub ustawowymi opiekunami ucznia na ich pisemny wniosek.

    10. W przypadku konieczności używania specjalistycznego sprzętu (narciarskiego, snowboardowego, alpinistycznego, do nurkowania itp.), który nie jest własnością szkoły, za jego stan techniczny i spełniane wymogi bezpieczeństwa odpowiadają uczestnicy lub ich opiekunowie prawni.

    11. Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględnić ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania grupy, wiek uczestników oraz ich problemy zdrowotne i niepełnosprawności, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki:

                   a) liczba opiekunów podczas wyjść, wycieczek przedmiotowych pieszych, np. do muzeum, teatru, kina w 

                     obrębie Rudy Śląskiej - 1 opiekun na 15-20 uczniów,

                   b) wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środków transportu miejskiego - 1 opiekun na 15-

                   20 uczniów,

                   c) liczba opiekunów podczas wycieczki autokarem – 1 opiekun na 20-25 uczniów,

                   d) liczba opiekunów podczas wycieczki zagranicznej – 1 opiekun na 10 uczniów,

                   e) wycieczka rowerowa - 2 opiekunów na 13 uczniów (karta rowerowa), w kolumnie rowerów nie może                     jechać więcej niż 15 osób,

                   f) przejazdy pociągami: liczebność grupy - 1 opiekun na 15-20 uczniów. Opiekun musi przebywać z grupą                  w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa wagony lub więcej,

                   g) na terenach parków narodowych oraz szlakach turystycznych leżących powyżej 1000 m n.p.m. - 1                       opiekun na 10 uczestników. Na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę lub imprezę prowadzi                              wyłącznie przewodnik – podobnie na terenie parków narodowych.

                  12. W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.

    13. W wycieczce, której czas trwania przekracza 12 godzin powinien brać udział dodatkowo co najmniej jeden opiekun sprawujący nadzór w porze nocnej, przy zachowaniu odpowiedniego dobowego odpoczynku wszystkich opiekunów zgodnie z kodeksem pracy.

    14. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki, którą należy przedstawić dyrektorowi co najmniej pięć dni roboczych przed wycieczką kilkudniową, dwa dni przed jednodniową i wyjściem (zawsze do godz. 15.00) – ze względu na możliwość zorganizowania zastępstw i kwestie BHP.

    15. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą: imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Dokumenty wycieczki zatwierdzają pieczątką z podpisem dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

    16. Jeżeli wycieczka ma odbyć się w ramach planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić dyrektorowi szkoły zamiar wyjścia poza teren szkoły oraz odnotować wyjście na wycieczkę przedmiotową w dzienniku elektronicznym i rejestrze wyjść grupowych, znajdującym się w sekretariacie szkoły.

    17. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce powinni mieć zajęcia lekcyjne z inną klasą. Imienny wykaz uczniów przygotowuje kierownik wycieczki, a przydziału uczniów dokonuje wicedyrektor szkoły.

    18. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, dyrektor lub wicedyrektor szkoły mogą nie udzielić zgody na jej przeprowadzenie.

    19. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny lub inna, wskazana przez kierownika, lokalizacja. Stamtąd też uczniowie udają się do domu - po godzinie 21.00 – wyłącznie pod opieką rodziców.

    20. Rodzic może wyrazić zgodę na samodzielne dotarcie swojego dziecka do miejsca zbiórki, a także na samodzielny jego powrót do domu wyłącznie po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu kierownika wycieczki.

    21. Podczas wszystkich wycieczek jedno – i kilkudniowych obowiązkowo należy objąć uczestników i opiekunów ubezpieczeniem NNW.

    22. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

     

    § 3

    Plan finansowy wycieczki

     

    1. Plan finansowy wycieczki, po zaopiniowaniu przez rodziców dzieci biorących w niej udział, zatwierdza organizator.

    2. Plan finansowy musi określać koszty: ogólny wycieczki, dla jednego uczestnika oraz przewidywane opłaty organizacyjne i programowe. Koszt wycieczki powinien być w miarę możliwości tak zaplanowany, aby umożliwić wyjazd uczniom całej klasy.

    3. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

    a) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce,

    b) ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne.

    4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

    5. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik w ciągu 7 dni od jej zakończenia, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego. Rozliczenie zostaje przedstawione na najbliższym spotkaniu okresowym uczniom i ich rodzicom, jeżeli wycieczka była finansowana z ich środków.

    6. Przy szacowaniu kosztów wycieczki można skorzystać z usług biura turystycznego lub sporządzić własną kalkulację.

    § 4

    Obowiązki kierownika, opiekuna i uczestnika wyjazdu

     

    1. Kierownik wyjazdu:

    a) pracownik pedagogiczny szkoły o odpowiednich kwalifikacjach,

    b) może równocześnie pełnić funkcję opiekuna,

    c) przygotowuje dokumentację wycieczki, opracowuje i dba o realizację programu, organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi uczestników wycieczki,

    d) przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia dokumentację wycieczki, zapoznaje uczestników i ich rodziców z programem i regulaminem wycieczki, zasadami bezpieczeństwa, a także gromadzi podpisane przez rodziców zgody na wyjazd,

    e) określa zadania dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom wycieczki, a także dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

    f) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

    g) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, jest odpowiedzialny za rozliczenie finansowe,

    h) odpowiada za zapewnienie łączności telefonicznej z uczestnikami wyjazdu oraz ich rodzicami,

    i) może odmówić w uzasadnionym przypadku (np.; nagminne łamanie regulaminu BHP, naganne zachowanie, zły stan zdrowia) zgody na uczestnictwo ucznia w wycieczce,

    j) w przypadku nieprzestrzegania regulaminu może podjąć decyzję o skróceniu wyjazdu dla uczestnika bądź wszystkich uczestników wycieczki i powrocie do szkoły,

    k) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

    2. Niedopuszczalne jest wyrażenie zgody przez kierownika wycieczki na tzw. czas wolny spędzany przez dzieci i młodzież bez opiekuna.

     

    3. Opiekun wyjazdu:

    a) opiekunami podczas wycieczki mogą być tylko pracownicy pedagogiczni szkoły. Dopuszcza się obecności dodatkowego opiekuna z zewnątrz – jeśli program wycieczki tego wymaga (specjalista w danej dziedzinie, przewodnik, trener), jednakże zawsze po jego sprawdzeniu w Krajowym Rejestrze Karnym oraz Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

    b) w przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo - turystycznej opiekunowie wycieczki są zobowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki,

    c) sprawuje opiekę nad wyznaczoną grupą uczestników poprzez sprawdzanie jej stanu liczbowego przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

    d) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

    e) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

    f) nadzoruje wykonywane zadania przydzielone uczniom przez kierownika,

    g) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika, wynikające z aktualnych potrzeb.

     

    4. Uczestnik wyjazdu:

    a) zna cele poznawczo – dydaktyczne wyjazdu i uczestniczy w ich realizacji,

    b) akceptuje program i regulamin wyjazdu (w formie pisemnej – zgoda rodzica lub w przypadku ucznia pełnoletniego – oświadczenie),

    c) przestrzega regulaminów wyjazdów, miejsc zakwaterowania i innych odpowiednich dla danej wycieczki,

    d) przestrzega prawa kraju, do którego wyjazd jest organizowany,

    e) przestrzega zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania szkoły poza jej terenem, w szczególności:

    - zakazu palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu i jakichkolwiek innych środków odurzających,

    - godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania i w czasie podróży,

    - utrzymywania czystości w środku transportu oraz miejscu zakwaterowania,

    - zasad bezpieczeństwa i higieny,

    - utrzymania porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także w trakcie pieszych wędrówek,

    - zasad współpracy w zespole i pomocy koleżeńskiej,

     

    f) niezwłocznie, przed wyjazdem, informuje kierownika wyjazdu o ewentualnych chorobach (w szczególności przewlekłych), dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz o zażywanych lekach,

    g) nie pozostawia bagażu bez opieki w miejscach publicznych,

    h) aktywnie włącza się w zajęcia organizowane przez opiekunów,

    i) nie oddala się samowolnie od grupy, nie opuszcza miejsca zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna,

    j) dba o posiadane i powierzone mienie oraz sprzęt będący własnością uczestnika lub stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych przez uczestnika ponosi sam uczestnik bądź jego prawni opiekunowie,

    k) dostarcza kierownikowi wyjazdu we wskazanym przez niego terminie zgodę ustawowych opiekunów na udział w wyjeździe oraz ich oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lekarskiej w przypadku zaistniałej potrzeby.

     

    § 5

    Organizacja wycieczki autokarowej

    1. Podczas wycieczki autokarowej należy zaplanować opiekę co najmniej 1 opiekuna na 20 -25 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika).
    2) Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat powinien być oznakowany          z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci              i młodzieży. Kierowca posiada potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy               i gaśnicę. Może jechać maksymalnie 8 godzin, w rytmie 4 godziny jazdy - godzina odpoczynku.
    3. Kierownik wycieczki zobowiązany jest zgłosić wyjazd autokaru wycieczkowego
    na Policję 2 dni przed wyjazdem w celu kontroli technicznej pojazdu i dokumentacji kierowcy.
    4. Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa pojazdy lub więcej.
    5. Liczba uczestników wycieczki nie może przekraczać liczby miejsc siedzących w pojeździe.
    6. Przerwy w celu zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie parkingów. Na każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników.
    7. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autokarem w celu wysadzenia dzieci przed miejscem zbiórki. Wyjątek - pisemna zgoda rodzica ucznia.


    § 6

    Organizacja wyjazdów zagranicznych


    1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zawiadomienie zawiera w szczególności: nazwę kraju, czas i program pobytu, imię               i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku (data i miejsce urodzenia) oraz PESEL, dowód obowiązkowego ubezpieczenia zagranicznego, listę z numerami ambasad,
    c) wszyscy wyjeżdżający za granicę uczniowie powinni posiadać właściwy dokument potwierdzający tożsamość, tj. paszport lub dowód osobisty,
    d) uczniowie będący cudzoziemcami pochodzącymi z państw trzecich, uczestniczący w wycieczce szkolnej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na zasadach określonych przez przepisy Unii Europejskiej, są objęci sporządzoną przez dyrektora szkoły listą podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej – wzór listy określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. (poz. 1476). Dane dotyczące cudzoziemców objętych listą podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej oraz ich prawo do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza, na wniosek dyrektora szkoły, wojewoda właściwy dla siedziby szkoły. Powyższe zasady obowiązują także osoby legitymujące się Kartą Polaka,
    e) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wyjeżdżającym dyrektor szkoły może zgłosić wyjazd w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz” (odyseusz.msz.gov.pl) wówczas placówka dyplomatyczna lub konsularna będzie wiedzieć o pobycie uczniów na terenie danego państwa, co pozwoli służbom konsularnym na nawiązanie z nimi szybkiego kontaktu oraz umożliwi udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy. Ponadto przed planowanym wyjazdem należy zapoznać się z bieżącymi informacjami i ostrzeżeniami związanymi z wyjazdem do danego kraju dostępnymi na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/,
    f) obowiązkiem szkoły jest zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcie takiej umowy nie wynika                 z odrębnych przepisów.


    § 7
    Imprezy szkolne jako forma zagospodarowania czasu wolnego


    1. Imprezy szkolne są integralną formą działalności wychowawczej szkoły, dlatego uczestników obowiązuje przestrzeganie Statutu szkoły oraz zasad bezpieczeństwa zgodnie z procedurami dotyczącymi zachowania            w trakcie ewentualnych zagrożeń, niebezpieczeństw lub wypadków.
    2. Imprezy szkolne mogą odbywać się tylko za zgodą dyrektora.
    3. Liczba uczestników imprez szkolnych nie może przekraczać 150 uczniów. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 50 uczestników.
    4. Obowiązki organizatora imprezy szkolnej:
    a) wypełnienie karty zgłoszenia i złożenia jej u dyrektora w terminie minimum 7 dni poprzedzających rozpoczęcie imprezy,
    b) znajomość i respektowanie zasad ewakuacji z danego obiektu oraz zapoznanie opiekunów i uczestników             z zasadami ewakuacji z danej imprezy, posiadanie apteczki,
    c) umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym numerów telefonów ratownictwa zintegrowanego, pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej oraz zapewnienia dostępu do telefonu,
    d)  sporządzenie listy uczniów biorących udział w imprezie,
    e) poinformowanie nauczycieli i uczniów na tydzień przed planowaną imprezą o jej terminie. 
    5. Wychowawcy przekazują uczniom zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo w imprezie szkolnej. Uczniowie przynoszą zgody na uczestnictwo w imprezie podpisane przez rodziców/opiekunów w dniu imprezy i przekazują je organizatorowi.
    6. Brak podpisanej zgody uniemożliwia uczniowi udział w imprezie szkolnej.
    7. Nauczyciele/opiekunowie rozpoczynają swój dyżur 30 minut przed rozpoczęciem imprezy szkolnej, a kończą      w momencie opuszczenia budynku szkoły przez ostatniego ucznia.
    8. Dyrektor, organizator lub opiekun mają prawo zakończyć zabawę przed czasem, jeżeli uznają, że pojawiło się realne zewnętrzne lub wewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników.
    9. Wychowawca ma prawo zakazać udziału w imprezie szkolnej, gdy uczeń nie przestrzega Statutu i regulaminów szkolnych.
    10. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody materialne spowodowane przez swoje dziecko podczas trwania imprezy szkolnej.
    11. Warunkiem organizacji imprezy z udziałem uczniów spoza szkoły jest obecność ich opiekunów.
    14. Za ewentualne uszkodzenia sprzętu szkolnego używanego podczas imprezy odpowiedzialny jest organizator. Naprawy szkód wyrządzonych podczas imprezy należy wykonać w ciągu 10 dni na koszt organizatorów.

     

    § 8

    Postanowienia końcowe

    1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy, Statut szkoły oraz rozporządzenie MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.
    2. Wszystkie pisma wysłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez kierownika wycieczki                       i zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
    3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
    4. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje wyłącznie dyrektor szkoły.

    Podstawa prawna:

    1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055).

    2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).

    3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

    4. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.).

    5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z zm.)

    6. Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2809).

    7. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.).

    8. Ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2211).

     

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2024 r.

     

     

     

    Regulamin korzystania  z Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (Librus)

    w I LO im. A. Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

     

    1. System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce - dziennik elektroniczny służy do kontroli ocen ucznia oraz sprawdzenia jego frekwencji.
    2. Użytkownikami dziennika są nauczyciele, rodzice (opiekunowie prawni), uczniowie, dyrekcja szkoły, pedagog, psycholog, sekretariat.
    3. Każdy użytkownik otrzymuje (za potwierdzeniem) swój login i hasło, za pomocą którego ma bieżący dostęp do informacji o nieobecnościach i postępach w nauce swojego dziecka. Korzystając ze strony www.synergia.librus.pl, można zalogować się w dzienniku elektronicznym. Przy pierwszym logowaniu należy zmienić swoje hasło - powinno się składać  z 8 znaków w tym duża litera, mała litera, cyfra. Hasło musi być zmieniane co 90 dni w przypadku rodzica i ucznia oraz co 30 dni w przypadku nauczycieli.
    4. Żaden użytkownik  nie może udostępnić swojego hasła osobom postronnym. W przypadku utraty loginu lub hasła rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy w formie pisemnej. Po upływie tygodnia od daty zgłoszenia nowy login i hasło rodzic osobiście odbiera w sekretariacie.
    5. W dzienniku elektronicznym możemy uzyskać informację kiedy nastąpiła nieobecność lub spóźnienie na lekcję oraz informację o ocenach w postaci liczby uzyskanych punktów w stosunku do możliwych do uzyskania, a także procent uzyskanych punktów na semestr. Oceny mogą być opatrzone komentarzem.
    6. Usprawiedliwienia i zwolnienia rodzic (opiekun prawny) wypisuje w dzienniku elektronicznym. Rodzic (opiekun prawny) ma możliwość poinformowania wychowawcy
     o nieobecności w szkole swojego dziecka z podaniem przyczyny, wysyłając informację do wychowawcy ze swojego konta w dzienniku elektronicznym w terminie do 7 dni. Po trzech usprawiedliwieniach rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do kontaktu z wychowawcą
    7. Nauczyciele, wychowawcy, pedagog nie mają obowiązku przekazywania dokładnych informacji rodzicom/prawnym opiekunom uczniów poprzez korespondencję w dzienniku elektronicznym. Rodzic (opiekun prawny) powinien przyjść do szkoły w celu uzyskania wyczerpującej informacji, po ustaleniu terminu spotkania z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem.
    8. Każdy nauczyciel ma obowiązek wybrać spośród zaproponowanych własne kategorie ocen zgodnie z  potrzebami danego przedmiotu tak, aby dana kategoria była jednoznaczna dla nadzoru, rodziców/ opiekunów prawnych i uczniów. Oceny, jakie otrzymali uczniowie, muszą zostać wprowadzone niezwłocznie do dziennika elektronicznego najpóźniej do końca bieżącego tygodnia.
    9. Nauczyciel prowadzący zajęcia (w tym również zastępstwo) w danej klasie ma obowiązek w danym dniu wpisać w dzienniku elektronicznym temat lekcji oraz frekwencję (odnotowanie obecnych, nieobecnych, spóźnionych) uczniów na zajęciach.
    10. Nauczyciele zobowiązani są odnotować w dzienniku elektronicznym
    • w terminarzu klasy zaplanowane prace klasowe z wyprzedzeniem tygodniowym
    • propozycje ocen z zajęć edukacyjnych (nauczyciele) i zachowania (wychowawcy) zgodnie z terminami ustalonymi w WSO
    • nauczyciel prowadzący zajęcia międzyklasowe ma obowiązek do 3 września utworzyć swoje klasy wirtualne
    1. Wychowawca ma obowiązek:
    • do 15 września wprowadzić dane uczniów i rodziców,
    • na bieżąco zmieniać plan lekcji.
    1.  System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce – dziennik elektroniczny nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) z obowiązku kontaktu ze szkołą.
    2. Zebrania z rodzicami są obowiązkowe i odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły i przekazanym rodzicom w formie papierowej.

    Obowiązuje  od 1 września 2015 rok

     

     

    Regulamin korzystania z szafek szkolnych

    1. Postanowienia ogólne

    - szafki są własnością I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej;

    - szafka jest przeznaczona dla jednego lub dwóch uczniów w zależności od ilości wolnych szafek w dniu ich przydzielania;

    - szafki przydzielane są w formie losowania numerków przez uczniów, przed losowaniem uczniowie dobierają się w pary;

    - uczniowie korzystają z szafek przez cały okres nauki w szkole;

    - uczeń może korzystać z szafki przed i po lekcjach oraz w innym czasie za zgodą nauczyciela lub dyrekcji;

    - szafki służą do przechowywania obuwia, ubrań oraz innych przedmiotów, związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole;

    - uczeń, który korzysta z szafki zobowiązany jest do należytego jej użytkowania i poszanowania;

    2. Obowiązki użytkowników szafek

    - użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość;

    - niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji chemicznych, toksycznych, łatwopalnych, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, papierosów, e-papierosów oraz innych substancji zagrażających życiu lub zdrowiu;

    - uczeń obowiązany jest utrzymywać szafkę w czystości, nie powinien przechowywać w niej resztek żywności, napojów, brudnej odzieży, szklanych przedmiotów a obuwie powinno być w reklamówkach;

    - zabrania się wewnątrz i na zewnątrz szafki pisania, rysowania, przyklejania naklejek, plakatów, zdjęć itp.

    - sprawca uszkodzenia lub zniszczenia ponosi całkowity koszt naprawy lub zakupu nowej szafki;

    - przed oddaniem szafki powinna ona być opróżniona i wyczyszczona.

    3. Klucze i zasady ich użytkowania

    - Uczeń/uczniowie otrzymują klucz do szafki na początku nauki w szkole i wpłacają kaucję w wysokości ustalonej przez Radę Rodziców, wpłata jest potwierdzona kwitem KP;

    - w przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza uczeń ponosi koszt wykonania kopii a w przypadku zniszczenia zamka, szkoła dokonuje jego wymiany na koszt użytkownika;

    - uczniowie zabezpieczają swoje mienie pozostawione w szafkach poprzez ich zamykanie i niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom;

    - uczeń co najmniej tydzień przed ukończeniem szkoły powinien zwrócić klucz do szafki, otrzyma wówczas zwrot kaucji co potwierdzone jest kwitem KW.

     

    4. Kontrole i zasady ich przeprowadzania

    - szafka może być kontrolowana w każdej chwili na polecenie Dyrektora Szkoły w sytuacji otrzymania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych niniejszym regulaminem.

     

    5. Postanowienia końcowe

    - szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych;

    - nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie miało wpływ na obniżenie oceny z zachowania;

    - regulamin jest dostępny na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń;

    - regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2020r.

     

     

     

     

     

     

    REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

    I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

    im. ADAMA MICKIEWICZA

    W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

    wraz z ordynacją wyborczą

     

     

    Rozdział I:

    POSTANOWIENIA OGÓLNE


    § 1

    Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej.

    § 2

    Samorząd uczniowski, działający w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza    w Rudzie Śląskie, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej oraz niniejszego Regulaminu.


    Rozdział II:

    CELE DZIAŁALNOŚCI SU


    § 3

    Do głównych celów działalności SU należą:
    a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
    b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii
    i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
    c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
    i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
    d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
    e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
    f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców
    i innymi organami.

     

    Rozdział III:

    OPIEKUN SU


    § 4

    Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

    § 5

    Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
    a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
    b. inspirowanie uczniów do działania,
    c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.


    Rozdział IV:

    ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA

    .

    § 6

    Do wybieralnych organów SU należą:
    1. Rada Samorządów Klasowych.
    2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
    Ich kadencja trwa rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

    § 7

    Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
    a. identyfikują potrzeby uczniów,
    b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
    c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.
    Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

    § 8


    Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
    a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
    b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
    c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
    d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

     

    § 9

    Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
    a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
    b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
    c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
    d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły,
    e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.
    Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

    § 10

    Do kompetencji Zarządu SU należy:
    a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
    b. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
    d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
    Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

    § 11

    Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
    a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
    b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
    c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
    d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
    e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

    § 12

    Zarząd SU składa się z:
    1. Przewodniczącego SU,
    2. Zastępcy Przewodniczącego SU,
    3. Skarbnika.

     

    § 13

    Przewodniczący SU:
    a. kieruje pracą Zarządu SU,
    b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
    c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
    d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

     

    § 14

    Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

    § 15

    1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
    2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

     

    Rozdział IV:

    ORDYNACJA WYBORCZA

    § 1

    Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

    § 2

    Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym.

    § 3

    Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie
    i uczennice szkoły.

    § 4

    Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

    a.    stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiadają wszyscy uczniowie                i uczennice szkoły,

    b.    Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

     

     

    § 5

    1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza.
    2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić             z różnych klas.
    3. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego.

     

    § 6

    1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:

    a.    przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

    b.    weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,

    c.    poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w     

           wyborach,

    d.    czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej

    e.    przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,

    f.    przeprowadzenie wyborów,

    g.    obliczenie głosów,

    h.    sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,

    i.     przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.

    1. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
    2. W dniu wyborów Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

    § 7

    Zasady zgłaszania kandydatur na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego są następujące:

    1. Nauczyciele chętni do pełnienia funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją wolę do Uczniowskiej Komisji Wyborczej.

    § 8

    Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

    1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.
    2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.
    3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

    § 9

    Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

    1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
    2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala lub wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym.
    3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.
    4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z głosami.
    5. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.
    6. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego umieszczone są                   w kolejności alfabetycznej.
    7. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz jednego znaku X w polu po lewej stronie nazwiska kandydata na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
    8. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego lub na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

    § 10

    Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

    1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.
    2. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy liczeniu głosów.
    3. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego i Opiekunem, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

    § 11

    1. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.
    2. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

    § 12

    1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

     

    § 13

    1. Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:

    a.    rezygnacji,

    b.    końca kadencji,

    c.    ukończenia nauki w szkole.

    2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:

    a.    rezygnacji,

    b.    końca kadencji,

    c.    odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

    3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

    a.    w miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego - Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

    b.    w przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

    c.    w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Rada Samorządu Uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.


    Rozdział VI:

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE


    § 26

    1.Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

    2.Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.


    3. Niniejszy Regulamin został uchwalony i wchodzi w życie w dn. 01.09.2021r.

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
   • (032) 2 481 601
   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
    ul. Adama Mickiewicza 15
    41-700 Ruda Śląska


    41-700 Ruda Śląska
    Poland
   • 64 1050 1331 1000 0022 6857 4643
  • Logowanie