• Nauczanie zdalne w naszej szkole

     • Zarządzenie Pana Dyrektora Leszka Dytkowskiego w sprawie organizacji kształcenia na odległość  wraz            z załącznikami. 

      ZARZĄDZENIE z dnia 24 marca 2020 r.

      Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2019 poz.1148 z późn. zm.) w odniesieniu do  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19 z (DZ.U .2020 poz.493)  zarządzam co następuje:

       

      §1. Od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 wprowadzam zmianę organizacji  realizacji zadań szkoły polegającą na wykorzystaniu metod  i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

      §2. Zasady regulujące w pracę szkoły określa Instrukcja stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.

      §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020.

       

      Leszek Dytkowski

       

       

      Załącznik do Zarządzenia nr 1

      Dyrektora  I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

      w Rudzie Śląskiej

                                                                                                                                      

      Informacja o organizacji kształcenia na odległość

      w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem,
      przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID – 19

      I liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

        

      1.     Dyrektor informuje uczniów, rodziców/prawnych opiekunów uczniów w terminie  do 25 marca 2020r. o sposobie i trybie realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych w formie na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, elektronicznego dziennika                    i telefonów.

      2.     Lekcje odbywają się z wykorzystaniem dostępnych dla uczniów narzędzi online oraz komunikatorów.

      3.     W ramach współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami obowiązują następujące zasady:

      a)     wychowawcy klas odpowiedzialni są za kontakt z uczniami oraz ich rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez wymienione w pkt. 1 środki komunikacji,

      b)    każdy nauczyciel w ramach nauczanego przedmiotu/rodzaju zajęć, uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów, przygotowuje dla nich zadania i wysyła pakiet zadań i ćwiczeń,

      c)     nauczyciel określa sposób wykonania ćwiczeń/zadań, termin ich wykonania,       dobór narzędzi i materiałów, możliwe źródła ich pozyskania, 

      d)    przy ustalaniu terminu wykonania prac/ zadań należy uwzględnić możliwość pracy uczniów w ciągu całego dnia lub kilku dni, mając na uwadze warunki techniczne,

      e)     nauczyciel opracowując materiał uwzględnia czas jego wykonania, który nie powinien przekraczać 40 minut na jedną jednostkę lekcyjną,

      f)     zadania/ćwiczenia należy zaplanować na zasadzie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i tradycyjnych narzędzi takich jak zeszyt, podręcznik,

      g)    uczeń decyduje, kiedy wykona zlecone zadania dopasowując czas nauki do sytuacji rodzinnej, możliwości sprzętowych i swoich preferencji, jednak musi zmieścić się w ramach czasowych określonych przez nauczyciela.

       

      4.     W trakcie nauki na odległość ocenie może podlegać: aktywność, notatka, prezentacja,  zadanie, ćwiczenie, wypracowanie, test, quiz,  jak również kartkówka, sprawdzian lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu.

      5.     Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne i  nauczanie indywidualne ustalają formy pracy z uczniem i z rodzicami/prawnymi opiekunami.

      6.     Dokumentowanie procesu dydaktycznego odbywa się poprzez wpis tematu  w dzienniku elektronicznym. W zakładce frekwencja wpisu „ zwolniony’ lub „nieobecny’ dokonuje wychowawca na podstawie logowania lub kontaktu ucznia

            z wychowawcą w danym dniu,

      7.     Nauczyciel ma obowiązek weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Wiąże się to z analizą podstawy programowej i wyboru treści naprawdę koniecznych (materiał obowiązkowy zostaje ograniczony do minimum i wyraźnie określony  w kontakcie z uczniem). Materiał trudny do opanowania samodzielnie czy na odległość przez ucznia dzielimy na mniejsze części.

      8.     Nauczyciele, którzy nie mogą lub nie wyrażają zgody na prowadzenie zajęć                        na odległość na prywatnym sprzęcie elektronicznym mogą na czas  organizacji zdalnego nauczania  po uprzednim uzgodnieniu i zachowaniu środków bezpieczeństwa prowadzić zajęcia ze szkoły.

      9.     Uczniowie, którzy mają problem z dostępem do Internetu lub komputera zgłaszają ten fakt wychowawcy. W takim przypadku Dyrektor organizuje dla ucznia alternatywne formy przekazania materiałów do realizacji obowiązkowych zajęć. Informacja taka powinna dotrzeć do szkoły najpóźniej do 27 marca 2020r.

       

      Załącznik do Zarządzenia nr 2

      Dyrektora  I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

      w Rudzie Śląskiej

                                                                                                                                      

      Informacja o zmianach w organizacji kształcenia na odległość

      w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem,
      przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID – 19

      I liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

       

      1. Nauczyciele, którzy nie mogą lub nie wyrażają zgody na prowadzenie zajęć  na odległość na prywatnym sprzęcie elektronicznym mogą na czas  organizacji zdalnego nauczania wypożyczyć sprzęt ze szkoły. Możliwość wypożyczenia sprzętu maja również uczniowie za pośrednictwem rodziców.

      • Procedura udostępnienia sprzętu elektronicznego zakłada poinformowanie dyrektora szkoły o konieczności wypożyczenia, ustalenia terminu przekazania i sporządzenia notatki o wypożyczeniu.
      • Po zakończeniu zajęć organizowanych na odległość nauczyciel lub rodzic ucznia jest zobligowany zwrócić sprzęt elektroniczny w nienaruszonym stanie.

       2. Dyrektor , wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji  mogą podejmować czynności określone w przepisach dotyczących funkcjonowania Szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

      3.Przepis ust. 2 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.

      4.   W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych Szkoły.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   • Kontakty

    • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
    • (032) 2 481 601
    • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza 15 41-700 Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Poland
    • 64 1050 1331 1000 0022 6857 4643
   • Logowanie