•  

    Regulamin wyjazdów szkolnych 

    Warunki i sposób organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki oraz obowiązki kierownika i opiekunów grup reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516).Warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. (Dz. U. Nr 57 z 1997r. poz. 358).

    Obowiązki uczestnika wyjazdu:

    • znajomość celów poznawczo – dydaktycznych wyjazdu i uczestnictwo w ich realizacji;
    • akceptacja programu i regulaminu wyjazdu (w formie pisemnej);
    • znajomość i przestrzeganie Statutu i regulaminów szkoły, regulaminu wyjazdów, regulaminów miejsc zakwaterowania i innych;
    • przestrzegania prawa kraju do którego wyjazd jest organizowany;
    • przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania szkoły poza jej terenem, w szczególności:
    • zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu i jakichkolwiek innych środków odurzających;
    • przestrzegania godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania i w czasie podróży;
    • utrzymywania czystości w środku transportu oraz miejscu zakwaterowania;
    • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny;
    • dbałość o utrzymywanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także troska o środowisko w trakcie pieszych wędrówek;
    • przestrzeganie zasad współpracy w zespole i pomocy koleżeńskiej;
    • bezwzględne, poprzedzające wyjazd poinformowanie kierownika wyjazdu o ewentualnych chorobach (w szczególności przewlekłych), dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz o zażywanych lekach;
    • nie pozostawianie bagażu bez opieki w miejscach publicznych;
    • aktywne włączanie się w zajęcia organizowane przez opiekunów;
    • zakaz samowolnego oddalania się od grupy, opuszczania miejsca zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna;
    • dbałość o posiadanie i powierzone mienie oraz sprzęt będący własnością uczestnika lub stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych przez uczestnika ponosi sam uczestnik bądź jego prawni opiekunowie;
    • w przypadku nieprzestrzegania regulaminu kierownik może podjąć decyzję o skróceniu wyjazdu dla uczestnika bądź wszystkich uczestników wycieczki i powrocie do szkoły;
    • dostarczenie kierownikowi wyjazdu we wskazanym przez niego terminie zgody ustawowych opiekunów ucznia na udział w wyjeździe oraz ich oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lekarskiej w przypadku zaistniałej potrzeby;
    • W wyjazdach o charakterze sportowo – rekreacyjnym (wyjazdy narciarskie, rajdy górskiej nizinne, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, rejsy żeglarskie i inne imprezy turystyki kwalifikowanej) mogą brać udział osoby zwolnione z zajęć wychowania fizycznego i innych imprez sportowo – turystycznych za zgodą rodziców.
    •  W wyjazdach szkolnych nie mogą brać udziału osoby, których stan zdrowia bądź zdiagnozowana choroba stwarzają możliwość wystąpienia zagrożenia  życia uczestnika a udzielenie pierwszej pomocy wykracza poza możliwości opiekuna sprawującego opiekę w trakcie wyjazdu;
    • w przypadku uczniów przewlekle chorych do zgody ustawowych opiekunów na wyjazd ucznia należy dołączyć opinię lekarza;
    • W przypadku ograniczenia zwolnienia lub innych przypadkach decyzję o wyjeździe ucznia podejmuje dyrektor szkoły po konsultacji z lekarzem lub ustawowymi opiekunami ucznia na ich pisemny wniosek;
    •   W przypadku konieczności używania specjalistycznego sprzętu ( narciarskiego, snowboardowego, alpinistycznego, do nurkowania itp.), który nie jest własnością szkoły za jego stan techniczny i spełniane wymogi bezpieczeństwa odpowiadają uczestnicy lub ich opiekunowie prawni.
    • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez uczestników wyjazdu zostaną wobec nich wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły włącznie z możliwością dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z udziału w dalszej części wyjazdu. W przypadku decyzji dyscyplinarnego usunięcia z wyjazdu opiekunowie prawni są zobowiązania do zorganizowania opieki na czas powrotu oraz pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów.
    • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

     

     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.